Aktualności

Info, 29-01-2019 r.

W dniach 30-31.01.2020r. biuro projektu pn. „POWER do zmian! ”
przy ul. Żeglarskiej 5, w Nowym Sączu JEST NIECZYNNE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Info, 29-11-2019 r.

Fundacja Efekt Motyla informuje iż z dniem 02-12-2019 r zmienia adres biura projektu “POWER do zmian!”.

Adres biura projektu: ul. Żeglarska 5, Nowy Sącz tel. 575-886-225

Info, 26-11-2019 r.

Aktualizacja KRS.

W dniu 26.11.2019 r nastąpiła zmiana w KRS Fundacji Efekt Motyla.

Stanowisko Prezesa Fundacji objął Jan Duda.

Info, 10-10-2019 r.

Fundacja EFEKT MOTYLA realizując projekt “POWER do zmian!” informuje iż zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/ uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupę docelową.

Info, 01.06.2019 r.

Fundacja Efekt Motyla jako Lider projektu rozpoczęła realizację projektu „POWER do zmian!” nr POWR.01.02.01-12-0102/19 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i zakłada zwiększenie do 30.11.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 54 [30K/24M] osób w wieku 18-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego, należących do przynajmniej jednej z grup: osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określone według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT, rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, osoby z niepełnosprawnościami (w tym min. 5% GD tj. 3 [2K/1M] osoby z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), w tym min. 42 [24K/18M] osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

 

 

Fundacja Efekt Motyla jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu “W młodości POWER!” nr POWR.01.02.01-12-0104/19 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Info, 13.10.2017:

W ramach wyboru oferty z zapytania ofertowego z dnia 2.10.2017 r. w celu rozeznania rynku na wynajem sali konferencyjnej w związku z realizacją projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” wpłynęły 3 oferty: 

1. HDA-CENTRUM SZKOLENIA DORADZTWA FINANSOWEGO HUBERT DURLIK, ul. Leśna 1A/2, 25-509 Kielce, 

2. Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, 

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce.

Wybrana została oferta złożona przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce – cena: 40 zł brutto/godzinę.

Info, 01.08.2017:

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW (Lider projektu), z Ogólnopolską Organizacją Kwiat Kobiecości, Stowarzyszeniem „Homo Politicus”, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. z o.o., Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach, Gminą Sitkówka-Nowiny, Fundacją INVICTUS, Mammografią Sp. z o.o., w ramach: Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałania RPSW.08.02.03, Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 roku – 31.07.2019 roku. Projekt „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” skierowany jest do: 13414 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz kobiet w wieku od 25 do 59, w tym minimum: 12414 Kobiet, 1000 Mężczyzn, 402 osób niepełnosprawnych uczących się, pracujących bądź mieszkających na terenie obszaru KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn. 

Celem głównym projektu jest promowanie programów zdrowotnych nastawionych na profilaktykę wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym ukierunkowanym na wczesne wykrywania raka szyjki macicy wśród 13414 osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia oraz kobiet w wieku od 25 do 59, w tym min.: 12414 kobiet, 1000 mężczyzn, 402 osób niepełnosprawnych z terenu KOF tj. Miasta Kielce, Gminy Zagnańsk, Gminy Masłów, Gminy Górno, Miasta i Gminy Daleszyce, Miasto i Gminę Morawica, Gminy Sitkówka-Nowiny, Miasta i Gminy Chęciny, Gminy Piekoszów, Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy Chmielnik, Gminy Strawczyn do 31.07.2019 roku. 

W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne
  2. Działania edukacyjno-profilaktyczne
  3. Organizacja badań cytologicznych

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Info, 08.03.2017:

Na mocy uchwały Zarządu Fundacji Efekt Motyla powołano nowy Zarząd:

Prezes Zarządu – Katarzyna Wolska

Wiceprezes Zarządu – Mateusz Wolski

 

Info, 23.11.2016:

W dniu 23.11.2016 rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/11/2016 na przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych, społecznych i zawodowych w formie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz doradcą edukacyjno-zawodowym w ramach projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr POWR-01.03.01-00-0062/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zapytanie ofertowe odpowiedziało dwóch wykonawców, których wybrano do realizacji zadania:

Część A: Anna Filipek, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Warszawska 45

Część B: Agnieszka Scendo, 26-006 Kielce, ul. Solna 4A/71

INFO, 01.07.2016:

 

ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU „SZANSA – ROZWÓJ – KARIERA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB MŁODYCH DO 29 R. Ż. W PODEJMOWANIU ZATRUDNIENIA, W OPARCIU O ZINDYWIDUALIZOWANY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, W PARTNERSTWIE ZE STOWARZYSZENIEM PROREW, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I: OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY; DZIAŁANIA: 1.3 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI; PODDZIAŁANIA: 1.3.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.07.2016 R. – 30.09.2017 R. 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST EDUKACYJNO–ZAWODOWA I SPOŁECZNA AKTYWIZACJA CO NAJMNIEJ 40 (SPOŚRÓD 60: 30 K, 30M) OS. MŁODYCH W WIEKU 15-29 LAT, BEZROBOTNYCH, BIERNYCH ZAWODOWO ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY, W TYM NIEZAREJESTROWANYCH W URZĘDACH PRACY, WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ OPUSZCZAJĄCYCH PIECZĘ ORAZ ABSOLWENTÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZYCH, MATKI PRZEBYWAJĄCE W DOMACH SAMOTNEJ MATKI, Z WOJEWÓDZTW: ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, PODKARPACKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO I ŁÓDZKIEGO.

W TERMINIE DO 30.09.2017 R. W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BĘDĄ M.IN. ZADANIA Z ZAKRESU: IDENTYFIKACJI POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ORAZ INDYWIDUALIZACJA WSPARCIA; INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO; SZKOLEŃ ZAWODOWYCH USTALONYCH NA PODSTAWIE 1 Z 5 MODUŁÓW KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO; STAŻY ZAWODOWYCH USTALONYCH NA PODSTAWIE 1 Z 5 MODUŁÓW KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO; INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!