Postaw na aktywność!

Projekt nr RPMP.08.02.00-12-0169/20 pn. POSTAW NA AKTYWNOŚĆ!
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OKRES TRWANIA PROJEKTU od 01.09.2020 r. do 31.03.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się z najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia dla 135(75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, z których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których:

 • 27(15K/12M) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu wyżej wymienionych powiatów tj. Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka, Zakopane wyłącznie pozostających bez zatrudnienia:
 • 80(45K/35M) biernych zawodowo
 • 55(30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj:
 • 75 kobiet,
 • 14 (8 kobiet i 6 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami,
 • 27 (15 kobiet i 12 mężczyzn) osób powyżej 50 roku życia,
 • 25 (14 kobiet i 11 mężczyzn)osób długotrwale bezrobotnych,
 • 60 (34 kobiet i 26 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach,
 • 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do ww. grup).

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD dla 135 UP x 4h/UP
 • Pośrednictwo pracy dostępne w każdym etapie projektu dla 135 UP x średnio 6h/UP
 • Indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 UP x 6h/UP
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 UP x średnio 6h/UP
 • Szkolenia dla 108 UP (108 UP x średnio 110h/UP
 • Staże dla 108 UP (60K/48M)

UCZESTNICY PROJEKTU OTRZYMAJĄ:

 • stypendia szkoleniowe dla 108 UP (7,05 za każdą godzinę szkolenia średnio 110h + składki ZUS)
 • stypendia stażowe dla 108UP (108 UP x 4 miesiące x 1057,60 netto + składki ZUS)
 • ubezpieczenie zdrowotne z pierwszym dniem uczestnictwa w projekcie
 • zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników na każdy rodzaj wsparcia dla ok. 50% UP,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW przed przystąpieniem do staży zawodowych,
 • catering na zajęciach grupowych i szkoleniach

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min. 40% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 30% UP

A także osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i Kobiet min. 45%
 • bezrobotnych mężczyzn nienależących do wyżej wymienionych grup – min. 60%

Więcej informacji pod numerem telefonu: 535 839 955