Projekt „POWER do zmian!”

logotypy-neet

Projekt: „POWER do zmian!” nr POWR.01.02.01-12-0102/19 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Masz 18-29 lat i mieszkasz W województwie małopolskiM?  nigdzie nie pracujesz, nie uczysz się i chcesz to zmienić?
Zgłoś się do projektu “POWER do zmian!”

GŁÓWNYM CELEM PROJ. jest zwiększenie do 30 listopada 2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 54 osób [30 kobiet / 24 mężczyzn] w wieku 18-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego, należących do przynajmniej jednej z grup:

  • osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określone według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT,
  • rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
  • osoby z niepełnosprawnościami (w tym min. 5% GD tj. 3 [2K/1M] osoby z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),

w tym min. 42 [24K/18M] osóby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/ uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupę docelową.

 

Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, biuro projektu i sale, w których odbywane są wsparcia dla uczestników projektu dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.  Przed budynkiem wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:

  • identyfikacja potrzeb i opracowanie oraz weryfikacja Indywidualnego Planu Działania,
  • indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu oraz pośrednictwo pracy
  • szkolenia zawodowe,
  • staże
  • zatrudnienie subsydiowane.

Główne rezultaty:

uzyskanie kwalifikacji przez min. 40% uczestników projektu

osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 42% (dla osób w najtrudniejszej sytuacji) i min. 57% dla pozostałych osób.

Wartość projektu: 961.773,38 zł
Dofinansowanie projektu: 913.684,71 zł
Wkład własny: 48.088,67 zł

Okres realizacji projektu: od 2019-06-01 do: 2020-11-30

Kontakt: tel.: 577-999-418
Biuro projektu: 575-886-225  ul. Żeglarska 5, Nowy Sącz

Dokumenty do pobrania:

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny do projektu POWER do zmian!
Oś. dot. statusu byłego UP CT9 RPO_POWER do zmian!
Ośw. o braku przynal. do grupy 1.3.1 zał. do Formularza Zgłoszeniowego POWER do zmian!
Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa POWER do zmian!
Zał. 3 Oświadczenie uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych POWER do zmian!
Regulamin udzielania subsydiowanego zatrudnienia
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu POWER do zmian!
Zał. 6 Regulamin zwrotu z tyt. opieki POWER do zmian!
Zał. 5 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu POWER do zmian!
Zal. 7. Regulamin odbywania staży POWER do zmian!
Regulamin Projektu POWER do zmian!
Zał. 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego POWER do zmian!

Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, biuro projektu i sale, w których odbywane są wsparcia dla uczestników projektu dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.

logotypy-neet