Samodzielni i Aktywni

 

Szukasz pomysłu na siebie? Jesteś z woj. wielkopolskiego i potrzebujesz rozwoju zawodowego? Ta propozycja jest dla Ciebie!

Projekt nr RPWP.07.01.02-30-0063/19 pn. ”Samodzielni i aktywni”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 Włączenie społeczne, Działanie: 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Projekt jest realizowany w partnerstwie Fundacji EFEKT MOTYLA (Partner) z Centrum Szkoleniowo Doradczym Jacek Daniel (Lider).

OKRES TRWANIA PROJEKTU od 01.06.2021 do 30.09.2022 r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 os. (60K/40M) biernych zawodowo z woj. wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 20 osób z niepełnosprawnością poprzez realizację kompleksowej ścieżki reintegracji obejmującej formy wsparcia niezbędne do wyprowadzenia danej osoby z ubóstwa lub wykluczenia społecznego zrealizowane w okresie: 1.06.2021-30.09.2022 r.

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób:

 • biernych zawodowo (wymagane zaświadczenie z ZUS)
 • powyżej 18 roku życia
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • w tym min. 20 osób z niepełnosprawnością, a wśród nich min. 10 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną / zaburzeniami psychicznymi,
 • zamieszkujących zgodnie z KC na obszarze woj. wielkopolskiego.

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Diagnoza potrzeb uczestników dla 100 UP (3h/os.);
 • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla 100 UP (24h/gr; 10 os./gr);
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100 UP (4h/os.);
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 100 UP (4h/os.);
 • Indywidualne poradnictwo prawne / obywatelskie dla 100 UP (4h/os.);
 • Szkolenia zawodowe dla 100 UP (przeciętnie 120h/gr.)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy dla 100 UP (4h/os.);
 • 3-miesięczne staże zawodowe dla 60 UP

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwroty kosztów dojazdu na wsparcia (100 zł/miesiąc-staż; 10 zł/dzień-pozostałe wsparcia);
 • stypendium szkoleniowe (12,40 zł/h);
 • stypendium stażowe (1440,00 zł/miesięc);
 • egzamin zawodowy po szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • ubezpieczenie NNW i niezbędne badania przed stażami;
 • catering podczas warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych.

Całkowita wartość projektu: 1 224 193,44 zł

Kwota dofinansowania: 1 040 564,42zł

Wkład własny: 183 629,02 zł

REZULTATY:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu projektu: min. 80 os.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu: min. 20 os.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu projektu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): min. 10 os.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu projektu: min. 34 os.

Planowe wskaźniki efektywności:

 1. w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami min. poziom efektywności społecznej = 34%, a efektywności zatrudnieniowej = 12%.

w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym min. poziom efektywności społecznej = 34%, a efektywności zatrudnieniowej = 25%.

Dokumenty rekrutacyjne:
1. FORMULARZ REKRUTACYJNY – Samodzielni i Aktywni
2. OŚWIADCZENIE o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w projekcie – Samodzielni i Aktywni
3. OŚWIADCZENIE RODO – Samodzielni i Aktywni
4. UMOWA uczestnictwa w projekcie – Samodzielni i Aktywni
5. OŚWIADCZENIE o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po zakończeniu udziału w projekcie – Samodzielni i Aktywni
6. OŚWIADCZENIE o nr konta bankowego – Samodzielni i Aktywni
7. WNIOSEK – zwrot kosztów dojazdu Samodzielni i Aktywni

 

Harmonogram wsparć

Kontakt: 535 839 955

Adres biura: ul. Rabczańska 1/3 , 60-476 Poznań

Jak dojechać?