ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2022/WPT! z dnia 18.07.2022 r.

Kielce, 18.07.2022 r.

W związku z realizacją projektu „Wszystko przed Tobą!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania VII.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Fundacja Efekt Motyla, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi: Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2022/WPT! z dnia 18.07.2022 r.

Do realizacji zamówienia wybrano:

Fundacja Aktywni Obywatele, ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce, NIP 9592027060