ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2021/P/SA z dn. 8.11.2021

W związku z realizacją projektu „Samodzielni i aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne., Działanie: 7.1. Aktywna integracja. Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe,  Fundacja EFEKT MOTYLA, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi: Indywidualne poradnictwo prawne / obywatelskie, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Reintegracja, ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce