ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/11/2020/PNA! Z DNIA 17.11.2020

 Kielce, 17.11.2020 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/11/2020/PNA! W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO WSPARCIA MOTYWACYJNEGO (PSYCHOLOGICZNEGO)

W związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XIII Rynek pracy, Działania XIII.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, Fundacja EFEKT MOTYLA z siedziba ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce (Liderem projektu), Stowarzyszenie PROREW ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 (Partnerem projektu), kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami Lider projektu kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi: Przeprowadzenia  indywidualnego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego).

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

___________________________________________________________________________________________

 • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu pn. „Postaw na aktywność!” – 70 osób w wieku 30 i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących
  w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m.Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego wyłącznie pozostających bez zatrudnienia, biernych zawodowo, bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup.

1.2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu pn. „Postaw na aktywność!”, tj.:

Indywidualne spotkania w ramach wsparcia motywacyjnego (psychologicznego) dla 70UP – w łącznym wymiarze 420h, tj. 6h/1UP; Wsparcie będzie każdorazowo wynikało z IPD i będzie miało na celu budowanie motywacji UP, zwiększając ich samoocenę i pomagać im rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej i osobistej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postawy i sytuacji UP.

Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców.

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

___________________________________________________________________________________________

2.1. Termin wykonania zamówienia:

– od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r. lub dłużej, jednak w trakcie trwania projektu.

Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Indywidualne spotkania
w ramach indywidualnego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego) odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego i dostosowanego do potrzeb UP.

2.2. Miejsce wykonania zamówienia:

 

województwo małopolskie, w powiatach: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego

Miejsce do realizacji zapewni Zamawiający. Z uwagi na fakt, iż rekrutacja uczestników do projektu nie została jeszcze zakończona, nie jest możliwe wskazanie dokładnego miejsca prowadzenia wszystkich zajęć. W trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego korzystania z zajęć poradnictwa psychologicznego Zamawiający planuje uruchomienie zajęć w lokalizacji, która będzie odpowiadała większości UP. Zamawiający na 3 dni przed rozpoczęciem poradnictwa w danej edycji poinformuje Wykonawcę o miejscu realizacji zadania.

 1. WYMAGANIA

___________________________________________________________________________________________

Od Psychologów z ramienia Wykonawców wymagane będzie posiadanie wykształcenia wyższego psychologicznego oraz minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z diagnostyką psychologiczną osób dorosłych.

 1. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r.

___________________________________________________________________________________________

 

4.1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się
z treścią klauzuli informacyjnej.

4.2. Wykonawca wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu „Postaw na aktywność!”, a w szczególności ustalenia wartości zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu klauzuli zgody stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

4.3. Wykonawca ma obowiązek podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału
w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

___________________________________________________________________________________________

5.1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW:

 1. Wypełniony Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
 2. Klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) – Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,
 3. Klauzula zgody – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego,
 4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
  w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego,
 5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego,
 6. Życiorys zawodowy osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
 7. Komplet dokumentów potwierdzających:

– posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty) dla każdej z osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

– posiadane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (referencje i/lub protokoły odbioru usługi i/lub umowy) dla każdej z osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

 

 1. TRYB SKŁADANIA OFERT

___________________________________________________________________________________________

6.1. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego:

Fundacja EFEKT MOTYLA

 1. Szymanowskiego 3/58

25-361 Kielce

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego) w związku z  realizacją projektu  „Postaw na aktywność!”

6.2. Termin składania ofert upływa 25.11.2020 r. o godz. 16:00.

6.3. Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

6.4. Osoby upoważnione do kontaktu: Kinga Chrzan, tel. 535 839 955.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

___________________________________________________________________________________________

 

7.1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

7.2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej trzech ofert niepodlegających odrzuceniu.

7.3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

 1. Cena: waga 100%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 100%

7.4. Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.

7.5. Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą. Oferent może uzyskać maksymalnie  100%.

7.6. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu.

7.7. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.

__________________________________________________________________________________

Fundacja EFEKT MOTYLA z siedzibą w Kielcach informuje, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa oraz adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr tel.: …………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………

(1) Nazwa usługi (2) Proponowana cena brutto za 1h zegarową realizacji usługi (3) Łączna liczba godzin usługi do realizacji** (4) Proponowana łączna cena brutto za realizację usługi*, tj:

 

(cena brutto za 1h zegarową (2) x łączna liczba godzin (3))

Indywidualne wsparcie motywacyjne (psychologiczne)   420  

*Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; 1 godzina = 60 minut

**Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany łącznej liczby godzin usługi.

Do oferty cenowej w załączeniu składam:

– ……………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………….

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego

i europejskiego. Oświadczam, że spełniam określone w Zapytaniu ofertowym warunki.

…………………………………….…………………………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie nazywana „RODO”).

W związku z tym, zgodnie z art. 13 i art. 14 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1.1. Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

1.2. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 1. Podmiotami przetwarzającymi Pani/Pana dane są:

2.1. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urzędowi Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1 , 30-107           Kraków

2.2. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

2.3. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

2.4. Beneficjent realizujący Projekt – Fundacja Efekt Motyla, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

2.5. Partner realizujący projekt: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą być przekazywane podmiotom i osobom zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wykonującym obowiązku kontrolne, a także organom władzy publicznej, w szczególności: upoważnionym pracownikom administratora i podmiotu przetwarzającego, osobom współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom zajmującym się audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością (przykładowo: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Administracja Skarbowa, Wojewoda Małopolski, Najwyższa Izba Kontroli), policji, prokuraturze, sądom, organom egzekucyjnym, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne oraz realizującym działania informacyjno-promocyjne.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych:

Administratorzy oraz podmioty przetwarzające wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

3.1. Zarząd Województwa Małopolskiego: iod@umwm.malopolska.pl

3.2. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego: iod@mfipr.gov.pl

3.3. Fundacja Efekt Motyla: od@fundacjaefektmotyla.pl

3.4. Stowarzyszenie PROREW od@stowarzyszenieprorew.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem i spełniając warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Realizacja projektu „Postaw na aktywność!”, w szczególności ustalenie wartości  zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe zapytanie.
 3. Okres przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy
o dofinansowanie projektu oraz niezbędny ze względu na zachowanie trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:

7.1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

7.2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

7.3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 17 RODO,

7.4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie SL 2014.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieuwzględnieniem złożonej oferty, przy ustalaniu wartości przedmiotowego zamówienia.

…………………………………….…………………………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

KLAUZULA ZGODY

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji projektu „Postaw na aktywność!”, a w szczególności ustalenia wartości zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku.

 

 

…………………………………………………………………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania

się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

……………………………………………………………………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączeniem stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

…………………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

l.p. Imię i nazwisko Doświadczenie kadry w miesiącach Opis posiadanych kwalifikacji Podstawa dysponowania osobą
         
         
         
         

 

……………………………., dn…………………….2020 r.

……………………………………………………………………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe.doc

Zapytanie ofertowe.pdf