Statut

                             STATUT FUNDACJI EFEKT MOTYLA

§ 1

 1. Karolina Wilczyńska, zwana dalej “Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 16 stycznia 2009 r. w Kielcach Fundację o nazwie: Fundacja „Efekt Motyla”, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundator za zgodą ministra właściwego dla polityki społecznej, może przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej fundacji, działającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m. Kielce.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Ministrem właściwym dla celów fundacji jest minister właściwy ds. polityki społecznej.
 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 § 3

1.  Celem Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa polskiego poprzez działalność w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i wychowawczej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w Polsce i poza granicami kraju oraz na rzecz rozwoju bezpiecznego, demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa.

2.   Cel Fundacji jest zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 4

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wpierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące:

a. działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b. działalność charytatywną,
c. działania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
e. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f. działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
g. działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
h. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
i. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
j. działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą,
k. działalność krajoznawczą oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
l. działalność z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
ł. działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
m. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
n. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
o. działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
p. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
r. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.  
 
         2. Wymienione w pkt 1 działania będą realizowane między innymi poprzez:
 
a. organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, wykładów, konferencji i różnego rodzaju terapii,
b. tworzenie i realizację programów profilaktycznych,
c. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji,
d. tworzenie i realizację projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
e. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
f. współpracę z mediami i administracją państwową w zakresie realizacji celów,
g. fundowanie stypendiów,
h. akcje promujące postawy patriotyczne, prozdrowotne, obywatelskie oraz na rzecz tolerancji, równych praw kobiet i mężczyzn,
i. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
j. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej. 
 
 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. Cele statutowe mogą być realizowane odpłatnie lub nieodpłatnie.
 4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 § 5

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych).
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a.   funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c.  dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d.    dochodów z darów, zbiórek, loterii i imprez publicznych,
e.    odsetek i depozytów bankowych,
f.     dotacji krajowych i zagranicznych.
g.    sponsoringu,
h.    nawiązek,
i.     odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnej z działalnością statutową.
 
 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności
  Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 2. Fundacja przekazuje cały swój dochód, w tym dochód z tytułu odpłatnej działalności statutowej na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a.    udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 § 6

1.     Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
2.     Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w sferze usługowej, edukacyjnej, handlowej i wytwórczej.
3.       Zyski z prowadzonej działalności Fundacja będzie przeznaczać na realizację celów statutowych.

 § 7

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1)     18.11.Z Drukowanie gazet
2)     18.12.Z Pozostałe drukowanie
3)     18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
4)      18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
5)     18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
6)     47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
7)     55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
8)     55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
9)     55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
10)  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
11)  56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
12)  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
13)  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
14)  58.11.Z Wydawanie książek
15)  58.13.Z Wydawanie gazet
16)  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
17)  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
18)  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19)  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
20)  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
21)  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
22)  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
23)  63.12.Z Działalność portali internetowych
24)  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
25)  68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
26)  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
27)  68.31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
28)  69.10 Z Działalność prawnicza
29)  69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe
30)  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
31)  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
32)  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
33)  73.11 Z Działalność agencji reklamowych
34)  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
35)  74.20.Z Działalność fotograficzna
36)  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
37)  78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
38)  78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
39)  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
40)  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
41)  82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
42)  82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
43)  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
44)  82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
45)  85.10.Z Wychowanie przedszkolne
46)  85.20.Z Szkoły podstawowe
47)  85.31.A Gimnazja
48)  85.31.B Licea ogólnokształcące
49)  85.31.C Licea profilowane
50)  85.32.A Technika
51)  85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
52)  85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
53)  85.41.Z Szkoły policealne
54)  85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
55)  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
56)  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
57)  85.53 Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
58)  85.59.A Nauka języków obcych
59)  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
60)  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
61)  87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
62)  87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
63)  87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
64)  88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
65)  88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
66)  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
67)  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
68)  90.03 Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
69)  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
70)  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
71)  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
72)  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
73)  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
74)  96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2.      Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

3.      Na podstawie uchwały Zarządu Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać względnie zbywać udziały lub akcje w spółkach kapitałowych.

4.      Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami, działalności innych fundacji i podmiotów.

§ 8

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.

 § 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i Vice-Prezesa Zarządu.
 2. Skład pierwszego Zarządu ustala Fundator.
 3. Powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu Fundacji następuje w wyniku uchwały Zarządu.
 4. Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.   złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora (członkostwo ustaje z dniem złożenia oświadczenia),
b. odwołania przez Zarząd,
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d. śmierci członka Zarządu.

 § 10

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a.     uchwalanie rocznych planów finansowych,
b.    uchwalanie regulaminów,
c.    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d.    podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
 
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Zarządu Fundacji; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał:
a.   posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
b. o posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 
 1. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach związanych z jej działalnością, w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 § 11

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.
 2. Obsługa administracyjna Zarządu Fundacji należy do biura Fundacji.
 3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Zarządu.

 § 12

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Prezes Zarządu. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 § 13

 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.