szansa-rozwój-kariera

SZANSA – ROZWÓJ – KARIERA – kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Fundację „Efekt Motyla” (partner),
w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w okresie 1.07.2016 r. – 31.03.2018 r.

Projekt „SZANSA – ROZWÓJ – KARIERA – kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż.
w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu zindywidualizowany o program aktywizacji społeczno-zawodowej” skierowany jest do:

60 os. (30 kobiet, 30 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym os. niepełnosprawnych (minimum 6)
z województw: łódzkiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, należących do tzw. kategorii NEET, tj. os. niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, wywodzących się z następujących grup:

A: młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do 1 r. po opuszczeniu instytucji pieczy):
A1: osoby powyżej 15 r.ż., które po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powróciły do rodzin naturalnych,
A2: osoby powyżej 18 r.ż., które założyły własne gospodarstwo domowe,
A3: osoby powyżej 18 r.ż., które usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;
B: absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do 1 r. po opuszczeniu ośrodków);
C: absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 1 r. po opuszczeniu ośrodków);
D: matki przebywające w domach samotnej matki;

Celem głównym projektu jest edukacyjno–zawodowa i społeczna aktywizacja co najmniej 40 (spośród 60: 30 kobiet, 30 mężczyzn) os. młodych w wieku 15-29 lat, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym niezarejestrowanych w urzędach pracy, wychowanków pieczy zastępczej opuszczających pieczę oraz absolwentów placówek opiekuńczo–wychowawczych, matki przebywające w domach samotnej matki, z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego, w terminie do 31.03.2018 r.
W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania z zakresu:

– identyfikacji potrzeb i możliwości oraz indywidualizacja wsparcia;
– indywidualnego poradnictwa zawodowego;
– szkoleń zawodowych ustalonych na podstawie 1 z 5 modułów kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego;
– staży zawodowych ustalonych na podstawie 1 z 5 modułów kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego;
– indywidualnego pośrednictwa pracy.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!
Kto może wziąć udział w projekcie?
Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:

– wiek 15-29 l. – dokument tożsamości/oświadczenie
– zamieszkanie na terenie dowolnego z następujących województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego – dokument tożsamości/oświadczenie
– wychowankowie/absolwenci instytucji pieczy zastępczej, w tym matki przebywające w domach samotnej matki – zaświadczenie lub oświadczenie
– status osoby biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej – oświadczenie; lub bezrobotnej, w tym także długotrwale bezrobotnej – zaświadczenie z PUP/oświadczenie
– status osoby niepełnosprawnej  – zaświadczenie z ZUS/PZON

REKRUTACJA:

Trwa rekrutacja do projektu! Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu:
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce
w godzinach 8.00-15.00 w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku).