W młodości POWER!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W młodości POWER!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) i FUNDACJA ”EFEKT MOTYLA” (Partner)

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy,  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-12-0104/19

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.11.2020 r.

Projekt „W młodości POWER!” skierowany jest  do 54 osób  w wieku 18-29 lat

wyłącznie biernych zawodowo,  zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego,  które nie pracują,
nie kształcą się i nie szkolą – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją  PO WER 2014-2020),
w tym osób niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

Celem projektu jest: zwiększenie do 30.11.2020 r. zdolności do podjęcia  zatrudnienia
54 osób (30 kobiet i 24 mężczyzn), w wieku 18-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego należących do przynajmniej jednej z grup :

 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określone według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT,   ( weryfikacja

na podstawie oświadczenia);

 • rodzice, chcący  powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
   (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, min. 3 osoby z co najmniej
  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, (weryfikacja na podstawie orzeczenia
  lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osoby bierne zawodowo, osoby które nie uczestniczą  w szkoleniu lub kształceniu
  -tzw. młodzież NEET, (weryfikacja na podstawie oświadczenia);  

Masz 18-29 lat i mieszkasz na terenie województwa małopolskiego, nigdzie nie pracujesz, nie uczysz się i chcesz to zmienić?. Zgłoś się do projektu „W młodości POWER!”.

Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, biuro projektu i sale, w których odbywane są wsparcia dla uczestników projektu dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  w ramach  indywidualnych spotkań z Doradcą Zawodowym;
 • Innowacyjny Jobcoaching;
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym (szkolenie wybrane zgodnie ze ścieżką IPD) umożliwiające nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, 
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
 • 3- miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego dla 30 UP;
 • 6-miesięczne subsydiowane zatrudnienie dla 12UP.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu (dla 27 UP);
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla 3 UP);
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradców zawodowych, coachów, pośredników pracy);
 • Materiały szkoleniowe;
 • Stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych;
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • Catering podczas szkoleń zawodowych;
 • Ubezpieczenie NNW na okres 3-miesięcznych staży;
 • Stypendia stażowe w ramach 3-miesięcznych staży.
 • 6-miesięczne zatrudnienie subsydiowane

Terminy naborów:   I tura -VIII 2019r.;   II tura -X 2019 r.;   III tura -XII 2019r. 

Osoba do kontaktu:

Kierownik Projektu – Barbara Bednarczyk:  e-mail: b.bednarczyk@stowarzyszenieprorew.pl 

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688

Wartość projektu: 961 773,38 zł.

Dofinansowanie: 913 684,71 zł.
Wkład własny: 48 088,67 zł.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!