Wszystko przed Tobą!

 Numer Umowy: RPPK.07.01.00-18-0055/20-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 31.05.2023 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Kwota dofinansowania: 966 625,00 zł

Wkład własny: 54 000,00 zł

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZEGOŚ O PROJEKCIE? NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

projektwszystkoprzedtoba@gmail.com

Paulina Stępień, tel. 536 330 799

Kinga Chrzan, tel. 535 839 955

BIURO PROJEKTU:

UL. KAROLA SZAJNOCHY 8A

38-200 JASŁO

Zapraszamy do udziału w projekcie w szczególności osoby z niepełnosprawnością oraz kobiety!

Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy

Numer naboru: RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20

Partner: Fundacja Efekt Motyla, ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób z grupy docelowej, którą stanowią 54 [30K/24M] osoby pozostające bez zatrudnienia: 34 [19K/15M] osoby bezrobotne i 20 [11K/9M] biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące w rozumieniu KC na obszarze woj. podkarpackiego, w tym min. 4 [2K/2M] rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa (którzy w momencie przyznania wsparcia byli osobami bezrobotnymi), należące co najmniej do jednej z grup:

● min.8 [5K/3M] osób w wieku 50 lat i więcej,

● min.12 [7K/5M] długotrwale bezrobotnych,

● min.30 kobiet,

● min.5 [3K/2M] osób z niepełnosprawnościami

● min.18 [10K/8M] osób o niskich kwalifikacjach

oraz max.6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat, nienależących do wyżej wymienionych grup.

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 12K, 9M, 21O 

2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – Liczba osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 7K, 6M, 13O

3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 3K, 2M, 5O

4. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – Liczba osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w programie – 5K, 3M, 8 O

5. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1K, 1M, 2O

 6. Liczba osób odchodzących z rolnictwa pracujących po opuszczeniu programu – 1K, 1M, 2O

7. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 15K, 12M, 27O

8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 9K, 8M, 17O 

9. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie – 3K, 3M, 6M 

10. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – Liczba osób biernych zawodowo objętych
wsparciem w programie – 6K, 4M, 10O 

11. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 2K, 1M, 3O 

12. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 7K, 6M, 13O    

13. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 7K, 9M, 16O

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie BAEL
  3. RODO
  4. Umowa uczestnictwa w projekcie
  5. Oświadczenie o numerze konta bankowego

Harmonogramy wsparcia:

Harmonogram – IPD – 03.09.2022 – 27.09.2022

Harmonogram – IPD – 26.10.2022 – 09.11.2022

Harmonogram – szkolenie Specjalista ds. obsługi klienta – 13.10.2022 – 24.10.2022

Harmonogram wsparcia – szkolenie Obsługa klienta z elementami pracy biurowej – 25.11.2022 – 09.12.2022

Harmonogram wsparcia – szkolenie Pracownik fizyczny w pracach prostych – 05.12.2022 – 16.12.2022