ZAPYTANIE OFERTOWE numer 1/11/2016

na przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych, społecznych i zawodowych w formie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz doradcą edukacyjno-zawodowym w ramach projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr POWR-01.03.01-00-0062/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Zamawiający:

Fundacja EFEKT MOTYLA, ul. Dąbrowska 1/6, 25-521 Kielce

II. Informacje ogólne:

Fundacja EFEKT MOTYLA, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych, społecznych i zawodowych w formie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz doradcą edukacyjno-zawodowym, w ramach projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej”

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Fundacją EFEKT MOTYLA w Kielcach.

Postępowanie prowadzone jest na zasadzie rozeznania cenowego z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Tryb wyboru oferty:

Harmonogram postępowania:

– Dnia 14.XI.2016 r. zaproszenie do składania ofert.

– Dnia 22.XI.2016 r. godzina 16:00 – termin złożenia ofert.

– Dnia 23.XI.2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

 1. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV 8512270-6 – usługi psychiatryczne i psychologiczne

85312320-8 – doradztwo zawodowe

 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest identyfikacja i diagnoza potrzeb edukacyjnych, społecznych i zawodowych dokonana przez psychologa i doradcę edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnych spotkań z 60 uczestnikami projektu w na terenie 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Usługa obejmuje:

Część A – indywidualne spotkania z psychologiem – 3h/UP (łącznie 180h)

Zakres przedmiotowy:

– trening asertywności,

– moc motywacji,

– skuteczna komunikacja,

– budowa poczucia własnej wartości.

Wyniki zajęć indywidualnych: ocena osobowości i umiejętności życiowych UP, profil psychologiczny i zalecenia odnośnie wykorzystania umiejętności życiowych.

Część B – indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym – 3h/UP (łącznie 180h)

Zakres przedmiotowy:

– opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

– pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

– pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron,

– nabywanie i rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej przez UP,

Wyniki zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym: rozwinięcie umiejętności ważnych w życiu osobistym i zawodowym UP związanych z planowaniem i realizacją kariery zawodowej, takich jak: umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, radzenie sobie ze stresem i godzeniem różnych ról życiowych, autoprezentacja, samokształcenie, korzystanie z informacji.

 1. Miejsce realizacji zlecenia:

Z uwagi na specyfikę projektu, wsparcie w formie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie realizowane w wynajmowanych salach na terenie 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

VII.  Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od grudnia 2016 r. do marca 2017 r.( lub dłużej, jednak w trakcie realizacji projektu) w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.

VIII. Opis przygotowania ofert:

Oferta powinna być złożona (pocztą/kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 22.XI.2016 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie fundacji:  ul. Dąbrowska 1/6, 25-521 Kielce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Część A: „Oferta na przeprowadzenie identyfikacji i diagnozy potrzeb edukacyjnych, społecznych i zawodowych w formie indywidualnych spotkań z psychologiem ramach projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej”

Część B: „Oferta na przeprowadzenie identyfikacji i diagnozy potrzeb edukacyjnych, społecznych i zawodowych w formie indywidualnych spotkań z doradcą edukacyjno-zawodowym ramach projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA- kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż. w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu o zindywidualizowany program aktywizacji społeczno-zawodowej”

Oferta przesłana mailowo musi być dodatkowo złożona w formie pisemnej / papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 22.XI.2016 r. do godz. 16.00.

 1. Zakres minimalnych wymagań dla Wykonawcy:

Część A:

 1. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku psychologa,
 2. posiadane referencje,
 3. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Część B:

 1. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy edukacyjno-zawodowego,
 2. posiadane referencje,
 3. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa edukacyjno-zawodowego na rzecz osób niepełnosprawnych
 1. Zakres zadań i odpowiedzialności – dotyczy części A i B:
 2. a)       opracowanie zakresu merytorycznego udzielanego wsparcia z wykorzystaniem metodologii pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. b)       objęcie 60 uczestników projektu indywidualnym poradnictwem psychologicznym i edukacyjno- zawodowym, mającym na celu:

– zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych, społecznych i zawodowych,

– określenie predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych uczestników projektu,

– wypracowanie z każdym uczestnikiem projektu Indywidualnego Planu Działania, stanowiącego program jego aktywizacji społeczno-zawodowej,

– zapoznanie uczestników ze specyfiką lokalnego i regionalnego rynku pracy w odniesieniu do pracowników z niepełnosprawnością,

– zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami pracownika z niepełnosprawnością,

– przedstawienie uczestnikom możliwości kształcenia w regionie,

 1. d)       bieżący kontakt z zespołem projektowym,
 2. e)       współpraca z opiekunami osób niepełnosprawnych w zakresie sprawnej i efektywnej realizacji wsparcia,
 3. f)        prowadzenie dziennika zajęć oraz weryfikacja list obecności,
 4. g)       przygotowanie na zakończenie zajęć krótkich sprawozdań z ich przebiegu oraz opinii nt. postępów każdego z uczestników.
 5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentem:

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego:

Beata Drąg – tel. 608061895, e-mail: beatadrag@op.pl

XII. Kryteria i sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 • Cena oferty – 60%

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 60%

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena brutto oferty

CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 • Doświadczenie – 40%

Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LD = DO/DMAX * 100pkt * 40%

Gdzie:

LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie

DO – liczba przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego/grupowego w ofercie badanej

DMAX – największa liczba przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego/grupowego spośród wszystkich ofert

– Łączna liczba punktów dla danej oferty będzie sumą punktów otrzymanych za kryteria: cena oferty i doświadczenie

– Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najbardziej korzystna zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XIII. Otwarcie i weryfikacja ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.XI.2016 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Fundacji EFEKT MOTYLA: ul. Dąbrowska 1/6, 25-521 Kielce

W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

XIV.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty nastąpi do dnia 23.XI.2016 r.  do końca dnia roboczego z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się również na stronie Zamawiającego najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wyboru.

 1. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

– zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

– zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

– żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

– wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.