Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!

O projekcie

Wartość projektu: 1 999 718,65 zł.

Projekt „Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 144 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych i ICT niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z predyspozycjami uczestników oraz zapotrzebowaniem na świętokrzyskim rynku pracy i Inteligentnymi Specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, jak również opracowanie IPD, przeprowadzenie pośrednictwa pracy i organizacja staży (dla części Uczestników Projektu) w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia. 

Projekt skierowany jest do 144 osób (82 K 62 M) powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Grupę docelową stanowią:

  • kobiety
  • osoby po 50 roku życia
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niskimi kwalifikacjami
  • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki    

Więcej informacji na temat Projektu na stronie:

nowekwalifikacje.org.pl

Kontakt

Biuro Projektu 
ul. Kasztanowa 12/15 
25-555 Kielce 
Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 
Kontakt: 
tel. kom. : 887 788 051
email: nowekwalifikacje@crse.org.pl