Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/SK/FEM

W związku z realizacją projektu „SEDNO KARIERY” nr POWR.01.02.01-30-0014/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja EFEKT MOTYLA, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 60 uczestników projektu.

Do realizacji zamówienia wybrano: Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych, Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica